شما می توانید با توجه به نیاز مجموعه یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید
برای مشاهده تعرفه روی هر پلن کلیک نمایید(با احتساب 10% تخفیف)
پلن فوق پیشرفته

همه امکانات پلن پیشرفته و

تعریف نامحدود شعبه

گزارش بهای تمام شده هر پروژه

پلن پیشرفته

همه امکانات پلن استاندارد و

دریافت لوکیشن کاربر در هنگام تردد

تعریف نامحدود پروژه

تعریف نامحدود مکان فعالیت

امکان گزارشگیری از میزان کارکرد هر کارمند در پروژه

پلن استاندارد

تعریف نامحدود کارمند

ارسال درخواست مرخصی ساعتی و روزانه

ایجاد محدودیت اضافه کارو کسر کار

گزارشگیری از کارکرد ماهانه

گزارش مرخصی کارمندان

ثبت سمت های متفاوت

ثبت گروه های متفاوت

امکان تعریف سرپرست برای هر گروه

قابلیت ایجاد سطح دسترسی متفاوت برای هر کارمند

تعریف شیفت های متفاوت

تعرفه استفاده از خدمات سامانه تا پایان بهار 1403 به شرح زیر میباشد(با احتساب 10% تخفیف)
تعرفه های خرید یکماهه
تعداد تردد مبلغ با احتساب تخفیف(ریال) درصد تخفیف
استاندارد پیشرفته فوق پیشرفته
300 4,050,000 4,860,000 5,830,000 0
600 7,700,000 9,230,000 11,080,000 5
900 11,540,000 13,850,000 16,620,000 5
1500 19,240,000 23,090,000 27,700,000 5
3000 38,480,000 46,170,000 55,400,000 5
6000 76,950,000 92,340,000 110,810,000 5
تعرفه های خرید 3 ماهه
تعرفه های خرید 6 ماهه
تعرفه های خرید یکساله
نکات مربوط به تعرفه ها
هربار ثبت ورود و خروج کاربر با طول کارکرد بیش از 30 دقیقه یک تردد محاسبه می شود*
با اتمام حجم تردد و یا مهلت استفاده، ثبت تردد توسط اعضا امکان پذیر نیست اما گزارشگیری از اطلاعات ثبت شده برای همیشه امکان پذیر است*